مسابقات قرآنی مناطق آزاد

زمان برگزاری: 19 اردیبهشت

مجری: معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن رازی