جلسه سرمایه گذاران

زمان برگزاری: 13 اردیبهشت

مجری: شرکت کارآفرینان نوآور سرزمین ایرانیان کیش

شماره تماس:

فکس:

وب سایت:

محل برگزاری: سالن رازی